Privacy Beleid - WSV 2024_2_6

W.S.V. SCHELLE vzw
Wandel Sport Vereniging
Ga naar de inhoud

Privacy Beleid


PRIVACYVERKLARING W.S.V. SCHELLE vzw
1 Algemeen:
Wandel Sport Vereniging Schelle vzw, afgekort  W.S.V. Schelle vzw, hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
W.S.V. Schelle vzw houd zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR)
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
         - je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
          - verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
         - vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
          - passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
          - geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
          - op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als W.S.V. Schelle vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring , of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:
                      W.S.V. Schelle vzw
                      Koekoekstraat 136 / 1V te 2630 Aartselaar
                      Telf. 03 887 69 56 of 0497 43 48 45
                      E mail: cools.roland@telenet.be

1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door W.S.V. Schelle vzw verwerkt te behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
          - Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van W.S.V. Schelle vzw.
          - Het versturen van nieuwsbrieven (clubblad)  en uitnodigingen.
          - Het bekomen van subsidiëring door de overheid.

1.2 Welke gegevens verwerken we?
We kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:
          - Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.
          - Identificatiegegevens uitgegeven door de overheid: rijksregisternummer.
          - Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit
1.3 Wie verwerkt de gegevens:
Bestuursleden van de vereniging.
Secretariaat van Wandelsport Vlaanderen.

1.4 Verstrekking aan derden:
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Op het huidige ogenblik maken wij geen gebruik van een derde partij
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en / of toegestaan is, zoals bv in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten alle tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

1.5 Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien doorvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

1.6 Bewaartermijn
W.S.V. Schelle vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. W.S.V. Schelle vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan drie jaar na het laatste gebruik. Het behoud van deze gegevens tot drie jaar is om praktische reden, gezien er regelmatig leden niet meer aansluiten om later terug aan te sluiten. In dit geval hoeven wij niet alle gegevens terug op te vragen.

1.7 Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
          - Alle personen die namens W.S.V. Schelle vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
          - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
          - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
          - We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
          - Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

1.8 Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.
Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons  of door één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht  direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voor wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

1.9 Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
1.10 Wijziging privacyverklaring
Wandel Sport Vereniging Schelle vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen.

Deze pagina printen
Wijzigingen zijn steeds mogelijk, gelieve daarom altijd het tweemaandelijks "Infoblad" te raadplegen
Hebt u opmerkingen, voorstellen, artikels en/of foto's van voorbije activiteiten ?
Bezorg het aan onze secretaris, wij danken U !
Cehas - Versie 2024.2.6
Terug naar de inhoud