Copyright - WSV 2024_1_8

W.S.V. SCHELLE vzw
Wandel Sport Vereniging
Ga naar de inhoud

Copyright

Algemeen


De webbeheerder behoudt zich alle rechten voor over de op deze website voorkomende teksten, tekeningen, logo's en ander materiaal. Overname van teksten, tekeningen, logo's en ander materiaal eigen aan de webbeheerder mogen enkel geschieden voor persoonlijk gebruik. Overname op welk medium dan ook van logo's niet eigen aan de webbeheerder mag enkel geschieden dan met de schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Disclaimer.

Alle informatie op deze website wordt naar best vermogen op nauwkeurigheid en volledigheid onderzocht, maar de publicatie is evenwel zonder waarborg. De verantwoordelijkheid van de webbeheerder op grond van deze informatie kan niet ingeroepen worden.

Een verwijzing naar op deze website vermelde sites houdt niet noodzakelijk instemming in vanwege de webbeheerder met de door de titularis ingenomen standpunten. De webbeheerder is eveneens niet verantwoordelijk voor de wijzigingen van de URL's van de websites, waarnaar een link werd gelegd.


Gebruik.

1. Deze website geeft het beste resultaat in de browers Internet Explorer , versie 4.0 of hoger en op een schermresolutie van 800*600. Eveneens is het aangewezen de "Microsoft Office Werkbalk" , die zich bij het opstarten van uw pc eventueel links of rechts van het scherm bevindt, te verbergen om zodoende over de volle breedte van het scherm te kunnen beschikken.


2. Het gebruik van deze website wordt enkel toegelaten voor legale toepassingen. Transmissie van materiaal via deze website dat inbreuk vormt op de Belgische, Europese of internationale wetgevingen, is niet toegelaten. Het feit dat de gebruiker al dan niet op de hoogte was van de inhoud of van de geldende wetten en reglementeringen doet hieraan geen afbreuk.


3. Het is ondermeer verboden gebruik te maken van deze website voor elke activiteit die tot gevolg heeft:

-onwettig toegang te verkrijgen tot de gegevens van de aangesloten netwerken;

-de werking van deze website te schaden of het gebruik of het prestatievermogen voor andere gebruikers in gevaar te brengen;

-de integriteit van computergegevens gedeeltelijk of volledig te vernietigen;

-de privacy van gebruikers in gevaar te brengen.


4. Alle verkeer van en naar deze website kan door de webbeheerder bekeken worden om redenen van accounting en monitoring. Alle gegevens hierbij bekomen zullen confidentieel behandeld worden.


5. Bij niet-conform gebruik kan de webbeheerder ten allen tijde de transmissie verhinderen of beperken.


6. De door de webbeheerder aangeboden website-diensten houden geen enkele resultaatsverbintenis in.


Deze pagina printen
Wijzigingen zijn steeds mogelijk, gelieve daarom altijd het tweemaandelijks "Infoblad" te raadplegen
Hebt u opmerkingen, voorstellen, artikels en/of foto's van voorbije activiteiten ?
Bezorg het aan onze secretaris, wij danken U !
Cehas - Versie 2024_1_8
Terug naar de inhoud